Monday, May 21, 2012

Эсийн орчин үеийн онол

1. Эс бол амьд биеийн бүтэц, үйл ажиллагааны үндсэн нэгж бөгөөд амьд бие бүхэн эсээс бүрдэж, тэдгээр эсийн хоорондын харилцан үйлчлэлээр амьд бие махбодын эрхтэнүүд харилцан холбоотой ажилладаг. 2. Бүх амьд биеийн эс химийн бүрэлдэхүүн, бүтэц, үйл ажиллагаагаараа хоорондоо ижил байна. 3. Шинэ эс бүхэн эх эсийн хуваагдлаар бий болно

1 comment: